Ấn Độ xây dựng khu công nghiệp dược phẩm 500 triệu USD tại Thanh Hóa