Tòa nhà trụ sở TNG Holdings Vietnam chuyển màu xanh, truyền thông điệp vì tương lai trẻ em thế giới